คู่มือเตรียมสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ สอบตรง ภาคบัณฑิต (208 หน้า)

*** ชี้แจงโครงการ “ติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ สอบตรง & ภาคบัณฑิต ปี 2557” by TutorlawGroup

โครงการ “ติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ สอบตรง & ภาคบัณฑิต ปี 2557” by TutorlawGroup สวัสดีครับทุกท่าน
ในช่วงนี้ทุกคนคงกำลังเตรียมตัวที่จะสอบข้อเขียน โครงการนิติศาสตร์ สอบตรง & ภาคบัณฑิต และเพื่อเป็นแรงผลักดันทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถสอบเข้าให้ได้ตามที่มุ่งหวังไว้ TutorlawGroup จึงจัดโครงการ “ติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ สอบตรง & ภาคบัณฑิต ปี 2557” เหมือนเช่นทุกปี
กำหนดการติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (สอบตรง)57 เหลือรอบเดียวคือ เรียนวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 และ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 13.00 น. สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) รวม 100 คะแนน ดังนี้ 1. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT รหัส 85) 30 % 2. วิชาภาษาอังกฤษ 10 % 3. วิชาเฉพาะ 60 % 3.1 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 10 % 3.2 วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย 30 % 3.3 วิชาเรียงความ 10 % 3.4 วิชาย่อความ 10 %
ส่วนการสอบเข้าโครงการนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ของผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่นมาแล้วนั้น ของทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีความแตกต่างดังนี้ กำหนดการติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ & จุฬา (ภาคบัณฑิต)2557 รอบแรก เดือนกุมภาพันธ์ 57 เรียนวันเสาร์ที่ 8 และ 15เวลา 08.30 – 13.00 น. รอบที่สอง เดือนมีนาคม 57 เรียนวันเสาร์ที่ 8 และ 15 เวลา 08.30 – 13.00 น.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติ ธรรมศาสตร์ ภาคบัณฑิต เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2556 – 31 มกราคม 2557 สอบวันที่ 30 มีนาคม 2557 1. ความรู้ทั่วไป 20 ข้อ 20 คะแนน 2. ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย 15 ข้อ 30 คะแนน 3. ย่อความ 1 ข้อ 25 คะแนน 4. เรียงความ 1 ข้อ 25 คะแนน คลิ๊กเพื่อดูกำหนดการสอบนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ธรรมศาสตร์ ปี 2556
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ข้อสอบอัตนัย (ข้อเขียน) ประมาณ 3 – 4 ข้อ และข้อสอบเรียงความ ย่อความ
คลิ๊กเพื่อดู กำหนดการสอบ ภาคบัณฑิต จุฬา ปี 2556 !!!
นิติ จุฬา ภาคบัณฑิต เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 30 เมษายน 2557 สอบวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย ย่อความ เรียงความ 100 คะแนน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 0859913533

คลังความรู้สำหรับสอบเข้าคณะนิติศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้สอบเข้าคณะนิติศาสตร์

แนะนำเบื้องต้นก่อนเข้าสู่เนื้อหากฎหมาย

ในการแนะนำความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายนั้น มีวัตถุประสงค์ให้น้องทำความคุ้นเคยกับภาพรวมของกฎหมาย รู้ว่ากฎหมายเกิดขึ้นมาเพราะอะไร รู้ถึงประโยชน์ของกฎหมาย ทำให้ในภายหน้า น้องจะมีความเข้าใจในความหมายหรือถ้อยคำต่างๆ ที่บางคำอาจเป็นศัพท์กฎหมาย ซึ่งเป็นศัพท์เชิงเทคนิค (Technical term) ที่มีความยากต่อการทำความเข้าใจ กฎหมายเป็นสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ได้รับการกล่าวขานจากผู้เรียนว่ามีความยากระดับพระกาฬ แต่เชื่อผู้เขียนเถอะว่า ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ หากเราได้ทุ่มเทกับสิ่งใดแล้ว ความสำเร็จ คงอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือ

เราจะเริ่มเรียนกฎหมายจากส่วนใดก่อน

เริ่มแรก เราต้องทราบก่อนว่า กฎหมายนั้นคืออะไร ต่อมา ต้องรู้ว่า กฎหมายมีหน้าที่อย่างไรในสังคม หลังจากนั้น ต้องเข้าใจถึงการเกิดขึ้นของกฎหมาย ประเภทของกฎหมายมีอะไรบ้าง และมีกรณีใดบ้างที่ทำให้กฎหมายสิ้นสุดลง เมื่อทราบเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ต่อมา น้อง ๆ ต้องทราบอีกว่า การใช้กฎหมายมีปัญหาอย่างไร และมีกระบวนการใดที่จะเข้ามาช่วย เช่น การอุดช่องว่างกฎหมาย(ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับใช้) การตีความกฎหมาย(กรณีที่ถ้อยคำในกฎหมายไม่ชัดเจน) ต่อไปน้อง ๆ ต้อง ทราบถึง ระบบกฎหมายโลก ว่ามีกี่ระบบที่สำคัญ และประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายแบบใด เรื่องสุดท้ายที่ต้องทราบก็คือ ความหมายของ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด เสรีภาพ

1 ความคิดเห็น:

bojan กล่าวว่า...

ดี มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ