คู่มือเตรียมสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ สอบตรง ภาคบัณฑิต (208 หน้า)

*** ชี้แจงโครงการ “ติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ สอบตรง & ภาคบัณฑิต ปี 2557” by TutorlawGroup

โครงการ “ติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ สอบตรง & ภาคบัณฑิต ปี 2557” by TutorlawGroup สวัสดีครับทุกท่าน
ในช่วงนี้ทุกคนคงกำลังเตรียมตัวที่จะสอบข้อเขียน โครงการนิติศาสตร์ สอบตรง & ภาคบัณฑิต และเพื่อเป็นแรงผลักดันทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถสอบเข้าให้ได้ตามที่มุ่งหวังไว้ TutorlawGroup จึงจัดโครงการ “ติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ สอบตรง & ภาคบัณฑิต ปี 2557” เหมือนเช่นทุกปี
กำหนดการติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (สอบตรง)57 เหลือรอบเดียวคือ เรียนวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 และ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 13.00 น. สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) รวม 100 คะแนน ดังนี้ 1. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT รหัส 85) 30 % 2. วิชาภาษาอังกฤษ 10 % 3. วิชาเฉพาะ 60 % 3.1 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 10 % 3.2 วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย 30 % 3.3 วิชาเรียงความ 10 % 3.4 วิชาย่อความ 10 %
ส่วนการสอบเข้าโครงการนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ของผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่นมาแล้วนั้น ของทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีความแตกต่างดังนี้ กำหนดการติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ & จุฬา (ภาคบัณฑิต)2557 รอบแรก เดือนกุมภาพันธ์ 57 เรียนวันเสาร์ที่ 8 และ 15เวลา 08.30 – 13.00 น. รอบที่สอง เดือนมีนาคม 57 เรียนวันเสาร์ที่ 8 และ 15 เวลา 08.30 – 13.00 น.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติ ธรรมศาสตร์ ภาคบัณฑิต เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2556 – 31 มกราคม 2557 สอบวันที่ 30 มีนาคม 2557 1. ความรู้ทั่วไป 20 ข้อ 20 คะแนน 2. ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย 15 ข้อ 30 คะแนน 3. ย่อความ 1 ข้อ 25 คะแนน 4. เรียงความ 1 ข้อ 25 คะแนน คลิ๊กเพื่อดูกำหนดการสอบนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ธรรมศาสตร์ ปี 2556
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ข้อสอบอัตนัย (ข้อเขียน) ประมาณ 3 – 4 ข้อ และข้อสอบเรียงความ ย่อความ
คลิ๊กเพื่อดู กำหนดการสอบ ภาคบัณฑิต จุฬา ปี 2556 !!!
นิติ จุฬา ภาคบัณฑิต เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 30 เมษายน 2557 สอบวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย ย่อความ เรียงความ 100 คะแนน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 0859913533

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

*** ชี้แจงโครงการ “ชี้แจงโครงการ “ติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ปี 2555” by TutorlawGroup โครงการ “ติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ปี 2555” by TutorlawGroup สวัสดีครับทุกท่าน ในช่วงนี้ทุกคนคงกำลังเตรียมตัวที่จะสอบข้อเขียน โครงการนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ของทั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะมีขึ้นประมาณเดือนปลายเดือนมกราคมถึงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และเพื่อเป็นแรงผลักดันทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถสอบเข้าให้ได้ตามที่มุ่งหวังไว้ TutorlawGroup จึงจัดโครงการ “ติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ปี 2555” เหมือนเช่นทุกปี แต่ปีนี้ ด้วยมีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ จึงส่งผลกระทบต่อผู้ที่เข้าติว และต่อสถานที่ที่ใช้ในการจัดติว ดังนั้น ในปีนี้ ผมจึงขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ต้องงดการสอนสดในทุกรอบ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าร่วมโครงการ “ติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ปี 2555” นี้ ท่านจะได้รับข้อมูลในการสอบเข้านิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ผ่านทางอีเมล์ และได้รับ DVD ติวเข้มข้อสอบกฎหมาย (บันทึกการสอนสด) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวน และน้องๆทุกท่านจะได้แนวคิดในการใช้เหตุผลกฎหมาย และสามารถนำไปปรับใช้ทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง **** ผมคาดว่า ก่อนที่จะมีการสอบ ผมอาจจะนัดทุกท่านที่ได้รับ DVD ไปแล้ว มาติวเพิ่มเติมเพื่อสรุปย่อประเด็นสำคัญ ซึ่งคาดว่าประมาณกลางเดือนมกราคม 2555 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมครับ ความแตกต่างระหว่างข้อสอบของการสอบเข้าโครงการนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*** มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ข้อสอบปรนัย (Choice) ประมาณ 60 ข้อ และข้อสอบย่อความ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ข้อสอบอัตนัย (ข้อเขียน) ประมาณ 3 – 4 ข้อ และข้อสอบเรียงความ ย่อความ *** ทั้งนี้ ต้องพิจารณาประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้งด้วยครับ รูปแบบการติว 1. รับเอกสารการติวทั้งหมดทางอีเมล์ รายละเอียดเอกสารมีดังนี้ 1. tutorlaw book (ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในการใช้สอบ) 2. ข้อสอบกฎหมายหลายร้อยข้อ (พร้อมเฉลยละเอียด) 3. เทคนิคการเรียงความ ย่อความ ตัวอย่างเรียงความ ย่อความที่ ชนะใจกรรมการ 4. เอกสารเก็บตกความรู้กฎหมาย 5. เอกสารพิเศษเพิ่มเติมอีกมากมาย 2. จัดส่งไปรษณีย์ DVD เฉลยข้อสอบกฎหมาย (ที่มีการจัดการเรียนการสอนสด) เสมือนได้เข้ามานั่งเรียนสดจริงๆ 3. สอบถามปัญหากฎหมายเพิ่มเติม /// Comment เรียงความย่อความ /// ทางอีเมล์ ระยะเวลาโครงการ เริ่มส่งเอกสารให้ตั้งแต่บัดนี้ จนกระทั่งสอบเสร็จ และแนะนำในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้ง แนะนำในการเรียนนิติศาสตร์ ค่าใช้จ่าย 970 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปรษณีย์แล้ว) ขั้นตอนการสมัคร 1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 1. ติดต่อมาที่ 0859913533 และ 2. แจ้งรายละเอียดมายังอีเมล์ hanayolaw@gmail.com 1.ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น เบอร์ติดต่อกลับ 2.อีเมล์ ที่สะดวกรับข้อมูล 3.ที่อยู่โดยละเอียดสำหรับการจัดส่ง DVD ทางไปรษณีย์ 2. หลังจากได้รับ DVD โปรดโอนเงิน ผ่าน ทางธนาคารซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อบัญชี CHAWALIT KOOLCHONGKOL 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาศูนย์ราชการฯ เลขที่บัญชี 6432005850 2.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 0455471814 3.ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยเซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่บัญชี 6900114377 3. แจ้งการโอนเงินมาที่ hanayolaw@gmail.com 0859913533 4.รอรับเอกสารทางอีเมลล์และรับ DVD ทางไปรษณีย์ EMS ขอรายละเอียดเพิ่มเติม 1. Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=1335043222 2.hanayolaw@gmail.com 3.โทร 0859913533

ไม่มีความคิดเห็น: