คู่มือเตรียมสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ สอบตรง ภาคบัณฑิต (208 หน้า)

*** ชี้แจงโครงการ “ติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ สอบตรง & ภาคบัณฑิต ปี 2557” by TutorlawGroup

โครงการ “ติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ สอบตรง & ภาคบัณฑิต ปี 2557” by TutorlawGroup สวัสดีครับทุกท่าน
ในช่วงนี้ทุกคนคงกำลังเตรียมตัวที่จะสอบข้อเขียน โครงการนิติศาสตร์ สอบตรง & ภาคบัณฑิต และเพื่อเป็นแรงผลักดันทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถสอบเข้าให้ได้ตามที่มุ่งหวังไว้ TutorlawGroup จึงจัดโครงการ “ติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ สอบตรง & ภาคบัณฑิต ปี 2557” เหมือนเช่นทุกปี
กำหนดการติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (สอบตรง)57 เหลือรอบเดียวคือ เรียนวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 และ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 13.00 น. สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) รวม 100 คะแนน ดังนี้ 1. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT รหัส 85) 30 % 2. วิชาภาษาอังกฤษ 10 % 3. วิชาเฉพาะ 60 % 3.1 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 10 % 3.2 วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย 30 % 3.3 วิชาเรียงความ 10 % 3.4 วิชาย่อความ 10 %
ส่วนการสอบเข้าโครงการนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ของผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่นมาแล้วนั้น ของทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีความแตกต่างดังนี้ กำหนดการติวเข้มสอบเข้านิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ & จุฬา (ภาคบัณฑิต)2557 รอบแรก เดือนกุมภาพันธ์ 57 เรียนวันเสาร์ที่ 8 และ 15เวลา 08.30 – 13.00 น. รอบที่สอง เดือนมีนาคม 57 เรียนวันเสาร์ที่ 8 และ 15 เวลา 08.30 – 13.00 น.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติ ธรรมศาสตร์ ภาคบัณฑิต เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2556 – 31 มกราคม 2557 สอบวันที่ 30 มีนาคม 2557 1. ความรู้ทั่วไป 20 ข้อ 20 คะแนน 2. ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย 15 ข้อ 30 คะแนน 3. ย่อความ 1 ข้อ 25 คะแนน 4. เรียงความ 1 ข้อ 25 คะแนน คลิ๊กเพื่อดูกำหนดการสอบนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ธรรมศาสตร์ ปี 2556
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ข้อสอบอัตนัย (ข้อเขียน) ประมาณ 3 – 4 ข้อ และข้อสอบเรียงความ ย่อความ
คลิ๊กเพื่อดู กำหนดการสอบ ภาคบัณฑิต จุฬา ปี 2556 !!!
นิติ จุฬา ภาคบัณฑิต เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 30 เมษายน 2557 สอบวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย ย่อความ เรียงความ 100 คะแนน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 0859913533

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การเลิกสัญญา (ตอนที่ 2)

วิธีในการเลิกสัญญา

การเลิกสัญญา อาจจะกระทำได้ 3 วิธีดังต่อไปนี้

1.คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเลิกสัญญา

หากว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าสัญญาที่กระทำขึ้นไม่ควรจะดำรงอยู่ต่อไป คู่สัญญาอาจตกลงเลิกสัญญาเพื่อระงับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

2.คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอเลิกสัญญา โดยอีกฝ่ายเห็นพ้องด้วย

คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามนิติสัมพันธ์ที่มีอยู่นั้นได้ลุล่วงได้ คู่สัญญาฝ่ายนั้นอาจทำคำเสนอขอเลิกสัญญา และหากอีกฝ่ายเห็นควรตามคำเสนอนั้น อาจจะทำคำสนองตอบรับคำเสนอนั้น

3.คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอเลิกสัญญา โดยอีกฝ่ายไม่เห็นพ้องด้วย

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการผูกพันตามสัญญาที่ได้ทำไว้ โดยอีกฝ่ายไม่เห็นพ้องด้วยจะต้องปรากฏว่า
3.1.คู่สัญญาฝ่ายที่จะขอเลิกสัญญาต้องมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญา และ
3.2.คู่สัญญาได้ใช้สิทธินั้นเพื่อบอกเลิกสัญญา

จากข้อ 3.2. นั้น สิทธิในการบอกเลิกสัญญา มีที่มาจาก 2 ประการดังต่อไปนี้
1.สัญญาได้ระบุไว้ชัดแจ้งว่า หากมีคู่สัญญาฝ่ายใดผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายย่อมมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาได้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยข้อสัญญา
2.สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่นในเรื่องสัญญาเช่าซื้อ หากผู้เช่าซื้อไม่ชำระค่างวดเป็นจำนวนสองงวดติดต่อกัน ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: